Paclitaxel Releasing Hemodialysis Shunt Balloon Dilatation Catheter (APERTO OTW)

  • Drug Name: Paclitaxel Releasing Hemodialysis Shunt Balloon Dilatation Catheter
  • Trade Name: APERTO OTW
  • Indication: Used for the treatment of arteriovenous fistula stenosis in hemodialysis